Социальная справедливость /Укр./ - реферат

Неувязка рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

Вступ

В духовному світі людства є поняття, яке має особливу долю. Це те поняття, якому суджено стати найбільш концентрованим виразом надій багатьох поколінь людства.

Серед таких ідеалів людства належне місце займає справедливість.

В ході історії справедливість по різному по різному трактується тими Социальная справедливость /Укр./ - реферат, хто бере її на озброєння. Не однаковий зміст вкладається в ідею справедливості на різних стадіях розвитку суспільства.

Визначну роль в розробці поняття справедливості та в розкриті її соціальної ролі належить давньогрецьким філософам Платону і Арістотелю. Реалізація вимог соціальної справедливості в суспільстві тісно пов’язана з неуввязками ефективності економічних, політичних Социальная справедливость /Укр./ - реферат, правових, етичних соціальних норм, регулюючих життя суспільства.

Становлення ринкових відносин в Україні пов’язане з багатьма соціальними та етичними неуввязками життя людини і суспільства. Першочергове значення здесь набуває бачення ринкових відносин, що формуються з позиції соціальної справедливості і несправедливості.

В якій мірі сумісні економічно жорсткі умови ринку та Социальная справедливость /Укр./ - реферат конкуркнція і соціальна справедливість з її гуманітарною справедливістю?

Чи можна взагалі говорити про їх взаємозв’язок?

Економічний зміст справедливості не залишається не змінним, він розвивається. Ринок завжди передбачає конкуренцію між товаровиробниками, економічну свободу людини і підприємства, антимонопольну державну політику. Людина виновата сама розпоряджатися собою, своєю продукцією, власністю.

В умовах переходу Социальная справедливость /Укр./ - реферат до ринку виникають нові економічні реалії і формуються нові критерії соціальної справедливості.

Ідея соціальної справедливості

Ідея та ідеали справедливості, так як все інше, глибоко історичні. Прагнення до справедливості завжди було для людства одним з головних орієнтирів соціального прогресу. В их органічно зв’язане менуле і сучасне. Ідея справедливості, рівності Социальная справедливость /Укр./ - реферат у суспільстві та суспільних відносинах між людьми беруть свій початок з часів Стародавньої Греції і рабовласницького суспільства.

Платон доказував, що справедливість властива як людині, так і можливо цілій державі. В боті "Держава" він розвив ідею про ідеальну, справедливу державу, доказуючи при цьому, що саме держава створює людські Социальная справедливость /Укр./ - реферат необхідності. Проблеми справедливості і несправедливості є головними соціальних, економічних, правових і моральних питань кожної людини. Порушення соціальної справедливості плохо відбивається на психології і моральному стані людей. Будь-яка економічна діяльність, що побудована на несправедливості, приречена на невдачу.

Представляє інтереси і роздуми Платона про рівність як критерії справедливосіт. В основі цього Социальная справедливость /Укр./ - реферат вчення лежить ідея відтворення рівним за рівне.

"Для нерівних рівне стало б нерівним, якщо б не дотримувалась відповідна міра" - зазначає Платон. Ця необхідна міра встановлюється і забезпечується державою, внаслідок чого відносять до державного устрою і співпадає з справедливістю.

Будь-яка економічна діяльність, що побудована на несправеведливості, приречена на невдачу Социальная справедливость /Укр./ - реферат. Рано чи пізно, але накопичення енергії соціальної справедливості досягає "критичної" маси і тоді неменучий соціальний вибух (соціальне потрясіння).

Важливе значення для розуміння суті та призначення справедливісті мають роздуми Арістотеля про справедливість як соціальної категорії. Так, у "Нікомахові етиці" Арістотель підкреслює, що справедливість є не що інше як прирівняння власного Социальная справедливость /Укр./ - реферат інтересу до інтересу інших. Категорія справедливості розглядається Арістотелем в тісному зв’язку з людською діяльністю, вчинками людей. Щира народна віра у можливість торжества справедливості завжди була мужньою силою у боротьбі трудящих мас - людей праці - за свої права і свободи. Інша справа, що в умовах недостатносі знань, низької політичної Социальная справедливость /Укр./ - реферат і економічної культури людей набули поширення спрощені, наївні уявлення про соціальну справедливість.

Принцип соціальної справедливості почав розглядатись як рівність у доходах, майнова рівність у доходах, майнова рівність і зрівняльний розподіл. На практиці в умовах толітарної держави принцип соціальної справедливості по суті перетворився в принцип рівності злиднів.

Якщо розглядати соціальну справедливість Социальная справедливость /Укр./ - реферат з позиції рівності доходів, то ринок не має нічого спільного з нею. Адже перехід до ринку, як відомо, спричиняє суттєві зміни у методі життя кожної людини, несе з собою диференціацію в доходах. Значть, неувязка взаємозв’язку ринку і соціальної справедливості тоді взагалі знімається? Мабуть, що ні.

У найширшому розумінні справедливість Социальная справедливость /Укр./ - реферат означає наявність необхідних мозгов для обычного цивілізованого розвитку економіки, забезпечення її демократичного нраву, реалізації прав і свобод людини.

Класичне визначення суті та атрибутів "справедливості" дав К.Попер. Під справедливістю він мав на увазі (4, с. 106):

рівний розподіл тягара громадянства, тобто тих обмежень свободи, які необхідні для суспільного життя;

рівність громадян Социальная справедливость /Укр./ - реферат перед законом, звісно тоді, если закони не підтримують і не засуджують окремих громадян, груп чи класів;

безсторонність громадянства;

рівне користування перевагами (а не лише обмеженнями), які держава може запропонувати громадянам.

Неувязка справедливості, особливо її взаємозв’язок із свободою, історично була центрі політичної боротьби в суспільстві. Причому вимога Социальная справедливость /Укр./ - реферат свободи переважно вважаласть буржуазною ідеєю, а соціальної справедливості - традиційно реалістичною. Проте сам хід суспільного розвитку в сучасних умовах ставить питання про поєднання ідеалів свободи та справедливості. Як свобода, так і справедливість завжди були палкими бажаннями людини. У кінці двадцятого століття стало совершенно точно зрозуміло, що розвиток демократії можливий тільки Социальная справедливость /Укр./ - реферат на основі становлення більш рівноправного і справедливого суспільства. Поза справедливістю немає і не може бути свободи особи і людської гідності, стабільного суспільства та прогресивного соціально-економічного розвитку. Справедливість служить прямим регулятором діяльності людини в кожній ситуації.

Призначаючи тільки за людиною властивість до чуйного відчуття таких осознать як добро і зло Социальная справедливость /Укр./ - реферат, справедливість і несправедливість, Арістотель показує, що властивість саме цих якостей і складає базу сім’ї і держави.

Економісти і соціологи не мають єдиної думки про те, що розуміти під соціальною справедливістю, як кваліфікуваті її. Найчастіше соціальна справедливість розуміється як прояв справедливості в сфері розподілу багатств, длаг і доходів Социальная справедливость /Укр./ - реферат між члетами суспільства. Як правило, виділяються чотири основні підходи до проблеми соціальної справедливості з точки зору розподілу благ [5, с. 433-435]:

· "елітарний" -усі члени суспільства отримують однакові блага, тобто має місце рівний розподіл благ між індивідами;

· "утилітарний" - товари і послуги розподіляються таким чином, що максимізувати загальну користь усіх членів суспільства, тобто Социальная справедливость /Укр./ - реферат дається більше благ тому, хто зуміє зазнати більшої насолоди від их; звичайно, якщо усі члени суспільства були б схожі, то утилітарна і егалітарна позиції співпадали б;

· "Роулсіанський" (на основі концепції Роулса) - максимізується користність найбільш забезпечених осіб, що досягається за рахунок підвищення продуктивності та ефективності праці високооплачуваних робітників; у итогі створюються умови Социальная справедливость /Укр./ - реферат для більшого перерозподілу коштів на користь найбідніших членів суспільства;

· "ринковий" - справедливість встановлюється ринком: результати конкуренних ринкових процесів справедливі тому, що вони винагороджують тих, хто більш здібний і працьовитий; справедливою є така величина доходу, яка відповідає ефекту від вкладення праці і капіталу у виробництво, що визначено на основі основі Социальная справедливость /Укр./ - реферат ринкових критеріїв.

Поняття "соціальна справедливість" правомірно розглядати як важливу соціоекономічну цінність суспільства, без якої неможливо забезпечити ефективний економічний розвиток. Ідея відповідальності, адекватності, еквівалентності величини доходу витратам праці і капіталу становить основний зміст соціальної справедливості (чи несправедливості). Економічна діяльність людини, її результати, їх суспільна оцінка на ринку - ось база соціальної Социальная справедливость /Укр./ - реферат справедливості, а зовсім не альтруїстична благодійність і абстрактний рівноправний розподіл. хто ефективніше працює і діє на ринку, той відповідно і більше отримує доходів.

Соціальна справедливість відображає оцінку реально існуючої системи розподілу і формування доходів, її становлення з оптимальними принципами організації сфери розподілу доходів і заробітку.

Сприйняття і оцінка справедливості Социальная справедливость /Укр./ - реферат в економіці носить відносний, а не абстрактний нрав. Люди суб’єктивно визначають співвідношення отриманого доходу і загальних зусиль, потім співставляють його з доходами інших людей, які виконують аналогічну боту. Якщо співставлення виявляє несправедливість - стимули до іношого виду економічної діяльності будуть знижуватися, виникає почуття образи і незадоволення.

Соціальна справедливість Социальная справедливость /Укр./ - реферат передбачає порівняльну, суб’єктивну оцінку людьми дійсного ("сущого") з точки зору його відповідальності повному ідеалу ("належному"). У цьому зв’язку можна говорити про те, що соціальна справедливість визначається системою оцінок і цінностей людей, моральними эталонами, тобто соціально-етичними вимогами до реально існуючих економічних відносин. Хоча оцінка справедливості тих чи інших економічних Социальная справедливость /Укр./ - реферат процесів носить суб’єктивний нрав, проте вона при накладанні на об’єктивні умови є однією з суттєвих ознак вірності і обгрунтованості економічних рішень і заходів.

Справедливість з точки зору її етичного змісту не піддається більш-менш четкому економічному визначенню. У цьому плані представники класичної ліберальної теорії заперечують саме поняття Социальная справедливость /Укр./ - реферат соціальної справедливості, яке передбачає нібито абстрактну досконалу модель розподілу. Уявлення про соціальну справедливість є, на їх думку, напіврелігійним забобоном, а її реалізація приводить до придушення економічної свободи особи. Соціальна справедливість, яка кимось впроваджується і забезпечується, не має нічого спільного з природним ходом економічного розвитку, прямо суперечить логіці Социальная справедливость /Укр./ - реферат об’єктивних процесів і не може у кінцевому підсумку вважатись виправданою з соціальної точки зору.

Постановка проблеми справедливоті в економічній сфері виправдана настільки, наскільки вона є природним наслідком розвитку економічних відносин.

Справедливість і рівність

Що ж традиційно мається на увазі, если говориться про єдність рівності і справедливості? Навряд чи можна Социальная справедливость /Укр./ - реферат дати на це чітко визначену відповідь, оскільки ці поняття є дуже абстрактними і, як правило, вживаються в багатьох значеннях. Це ж стосується взаємозв’язку справедливості, рівності і свободи.

Прийнято виділяти три рівня розуміння суті рівності [6, с.69-70].

Перший рівень можна виразити формулою "Всі люди рівні перед Богом". Історично це був Социальная справедливость /Укр./ - реферат перший підхід до розуміння проблеми рівності. У релігійному контексті рівність означала, що люди - діти Бога, що в усіх нас одне і те ж божественно - людська сутність. Свобода при цьому як свобода індивіда - будувати своє життя за власним розсудом. Такий підхід до поняття рівності грунтувався на тому, що кожна людина є цінністю Социальная справедливость /Укр./ - реферат в собі, а всі люди наділені невід’ємними, даними від Бога, правами, на які ніхто не повинен зазіхати. Кожна людина має право діяти у власних інтересах і не може розглядатись як інструмент для досягнення цілей інших.

Другий рівень розуміння сутності рівності виражається ідеєю "рівності можливостей". Історично Социальная справедливость /Укр./ - реферат в США ця ідея виникла після заборони рабства. Йдеться про те, що ніхто не має права перешкоджати іншим використовувати свої можливості для досягнення своїх цілей, які вони ставлять перед собою. Найскладніша неувязка здесь у тому, що розуміти під "рівними можливостями". Якщо "однакові можливості", то ця ідея нездійсненна, адже люди відрізняються своїми Социальная справедливость /Укр./ - реферат генетичними та культурними чертами, інтелектуальними здібностями, у их різний життєвий шлях. Діти народжуються у різних сім’ях з неоднаковим рівнем доходів (багаті і бідні), соціальним походженням та місцем у суспільстві. Отже, вже від народження перед людьми відкриваються і неоднакові можливості. Причому ті можливості удобно не можуть бути Социальная справедливость /Укр./ - реферат вирівняні потім.

Ідею "рівності можливостей" не можна тлумачити практически. Її дійсний смисл краще можна виразити формулою часів Французької революції кінця XVIII століття: Une carriere onverte aux les talents (талантам усі шляхи відкриті). Ніякі соціальні перешкоди не повинні заважати людям досягти того положення у суспільстві, яке відповідає їх здібностям і до Социальная справедливость /Укр./ - реферат якого вони прагнуть. Можливості і шанси, які відкриваються перд людиною, повинні визначатись тільки її здібностями, а несоціальним походженням, національністю, кольором шкіри, релігією, статтю тощо.

При такому підході поняття "рівність можливостей" просто грунтовніше розкриває зміст ідеї перед законом.

Ідея рівності можливостей, як і ідея рівності перед Богом, не супуречить принципу свободи кожної Социальная справедливость /Укр./ - реферат лбдини будувати власне життя за своїм розсудом.

Третій рівень розуміння сутності рівності виражається ідеєю "рівності итогів". Йдеться про те, що всі повинні жити на одному рівні, отримувати однакові доходи, іншими словами "завершувати економічне змагання" з однаковими плодами. Проте саме таке розуміння рівності суперечить ідеї свободи.

У цьому плані Социальная справедливость /Укр./ - реферат можна привести цікавий приклад з казки Л.Керолла "Аліса в країні чудес". Після завершення бігу-змагань постало питання: "Хто ж переміг?" І тоді птах Додо проголошує таку фразу: "Перемогли всі! І кожен отримує нагороду". Але всі перемогти не можуть, інакше втрачається сенс змагання. Крім того, відразу ж Социальная справедливость /Укр./ - реферат виникає неувязка - "А хто ж буде роздавати нагороду?" Роздавати нагороди буде держава (у казці нагороди роздає сама Аліса), що неминуче посилить еголітарні тенденції в розподілі і, як наслідок, звузить свободи громадян.

Ідея рівності кінцевих итогів несумісна з принципом свободи. М.Фрідмен підкреслив, що суспільство, яке станить рівність (у смислі рівності Социальная справедливость /Укр./ - реферат итогів) вище від свободи, втратить і рівність, і свободу. Якщо ж для досягнення рівності воно вдається до сили, то це знищить свободу, а сила, застосована спочатку в ім’я найкращих цілей, виявиться в руках людей, які використовують її в своїх власих інтересах. На протилежність цьому суспільство, яке ставить свободу понад Социальная справедливость /Укр./ - реферат усе, здобуде - і навіть не ставлячи перед собою це завдання - і більшу свободу, і більшу рівність [6, с.99].

Прихильники соціалістичних ідей визначають рівність як знищення експлуатації людини людиною. Однак ліквідація капіталістичної експлуатації не забезпечила в колишніх країнах соціалізму рівності і справедливості, а навпаки, з’явились нові форми несправедливості. Рівність Социальная справедливость /Укр./ - реферат разумов існування людей навряд чи можна забезпечити на практиці. Скоріше можна прагнути досягти не полностью рівного, а більш справедливого і більш рівного розподілу, тобто забезпечити більшу рівність, ніж має місце сразу. Надмірної соціальної поляризації в демократичному суспільстві не повинно бути. Що ж до повної рівності (зрівнялівки), то при ній Социальная справедливость /Укр./ - реферат втрачаються будь-які стимули до ефективної економічної та трудової діяльності.

Рівність у бідності, до якої, як правило, прямує на практиці соціалізм, породжує ті ж утриманські домагання людей до держави. Даржава в командній економіці нездатна вирішувати делему бідності, вона сроможна лише регламентувати бідність. У кінцевому підсумку метою досягнення соціальної Социальная справедливость /Укр./ - реферат справедливості має бути не відсутність у суспільстві багатих, а відсутність бідних. Якщо люди однаково бідні, то це не є вирішенням проблеми справедливості. Подолати бідність у суспільстві можна тільки за рахунок надання кожній людині реальної економічної свободи, щоб вона могла одержувати такі доходи, які б забезпечили її нормальний у цьому суспільстві рівень Социальная справедливость /Укр./ - реферат життя. Економічна свобода створює всі необхідні стимули до виробничої діяльності.

Двойственный соціальние ефект економічної свободи: з 1-го боку вона призводить до соціальної нерівності в суспільстві, але з іншого - піднімає рівень реальних доходів і рівень життя всіх індивідів.

Цього двойственного соціального ефекту не зможе досягти держава "загального добробуту". У Социальная справедливость /Укр./ - реферат цьому плані можна стверджувати: економічна свобода базується як на філософії нерівності, так і на ідеях рівності. Чим більше у людей економічних прав і свобод, тим більше у суспільства шансів забезпечити всім своїм членам безбіденьке заможне життя.

Нові критерії справедливості в ринковій економіці

Ринкова економіка зміцнює критерії соціальної справедливості. На перше місце Социальная справедливость /Укр./ - реферат здесь виходить неувязка стовення рівних можливостіе для кожної людини, реалізації її творчого і професійного потенціалу, забезпечення рівності всіх перед законом та рівності у пошуку свого місця в умовах ринку.

Людина вільно вибирає певну професію, потрібну для її здобуття оствіту, а також і сферу діяльності. Ринкове господарство засноване на Социальная справедливость /Укр./ - реферат свободі вибору громадян. У кінцевому випадку саме ринок відкриває для людей рівні можливості для самореалізації своїх здібностій.

Соціальна справедливість в умовах ринку, крім рівності можливостей (шансів), виновата включати й інший важливий компонент - державний соціальний захист і допомогу непрацюючим, малозабезпеченим людям, тобто державні гарантії для тих, хто за об Социальная справедливость /Укр./ - реферат’єктивними причинами (вік, стать, сімейні обставини тощо) випадає із рівноконкурентних разумов, нездатний забезпечити собі сам гіденьке життя в умовах ринкової економіки. Реалізація ефективних державних соціальних програм гарантує цивілізовані умови життя для кожної людини на рівні, не нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму.

Отже, у ринковій економіці державної підтримки для Социальная справедливость /Укр./ - реферат забезпечення достатнього рівня життя потребує лише незначна частина населення. Для працездатних же членів суспільства повинні бути створені рівні можливості для того, щоб вони могли своєю працею (або своєю власністю) заробляти необхідні доходи для повноцінного життя. У ринковому господарстві кожна людина об’єктивно поставлена в такі умови, що вона сама зобов Социальная справедливость /Укр./ - реферат’язана підвищувати свій добробут шляхом власної діяльності, праці і особистих доходів. Постійне прагнення досягти споживчого эталону, що склалось в суспільстві, спонукає людину працювати краще та ефективніше.

Поліпшити своє матеріальне становище в неринковій економіці людина може тільки тоді, если вона здобуде прихильність у вищестоячих органів влади (начальства), проявить і доведе особисту благонадійність Социальная справедливость /Укр./ - реферат. Як правило, умови життя індивіда певного рангу чи стану поліпшуються (або погіршуються) не залежно від його власних зусиль тільки при поліпшенні (погіршенні) економічної ситуації в усьому суспільстві. Ось чому індивід завжди приписує свої невдачі обставинам, що не залежать від нього. З цього приводу характерний діалог, який приводить Л Социальная справедливость /Укр./ - реферат. Мізес: "У нього (чоловіка - В.Л.) немає підстав соромитись свого жалюгідного становища. Його дружина не може дорвейікнути йому ні в чому. На докір "Чому ти не барон? Будь ти герцогом, я була б герцогинею", - він заперечить їй "Народись я сином барона, я одружився б не на тобі, а Социальная справедливость /Укр./ - реферат на дочці іншого барона; в тому, що ти не баронесса тільки твоя вина, треба було обдуманіше вибирати батьків" [7, с.175].

У ринковій економіці все виглядає інакше. Здесь становище людини залежить від власних її зусиль. Кожний, чиє чистолюбство не задоволене повністю, усвідомлює, що він просто прогавив свій шанс. Подивимось, як Социальная справедливость /Укр./ - реферат змінюється нрав діалогу за Л. Мізесом між тими самими особами: "І если його дружина дорвейікає йому : "Чому ти заробляєш тільки 80 доларів за тиждень? Если б ти був таким же спритним, як твій колишній компаньон Поль, ти був би бригадиром і мені жилося б краще", і відчуває приниження [7, с.175].

Жорстокість на ринку Социальная справедливость /Укр./ - реферат не можна ототожнювати з несправедливістю. Справедливість ринкових відносин полягає в тому, що кожен отримує від своєї праці (діяльності) стільки, скільки вона дає для користі і добробуту суспільства та інших людей (що визначається на основі ринкового оібміну).

Ринкова система дає кожному можливість добитися свого високого соціального становища, проте цього досягають далековато Социальная справедливость /Укр./ - реферат не всі. Якщо рівень розвитку суспільства такий низький, що шанси на успіх мають деякі індивіди - створюється атмосфера протистояння та ворожнечі. Життя в такому суспільстві 100є нестерпним, тому що більшість, якій не поталанило, відчуває для себя ображеною і приниженою, 100є агресивною. Ситуація суперництва всіх проти всіх - надзвичайно загрозлива для суспільства Социальная справедливость /Укр./ - реферат, що перебегать до ринкових відносин. Лише если більшість індивідів може досягти успіху і гідного рівня життя, ринкові відносини можна вважати цивілізованими і справедливими.

Закони ринку не є законами джунглів, адже вони регламентуються юридичними актами держави, загальнолюдськими моральними принципами і нормами життя.

Отже, критерії справедливості ринкових видносин не Социальная справедливость /Укр./ - реферат тотожні благодійництву і утриманству. Економіка і ринок не захищають всіх і кожного від неминучого ризику і всякого роду випадковостей, проте (і це головне), вони ставлять людину у таке становище, если вона сама, і ніхто інший, несе повну відповідальність за свої дії і результати. Звичайно, різні люди по-різному відносяться Социальная справедливость /Укр./ - реферат до необхідності ризикувати. Проте для людей активних і діяльних (а саме вони становлять ядро будь-якого суспільства) злом є не ризик, а надмірна держанва регламентація їх життя.

Соціальна справедливість в умовах ринкових відносин пов’язана із скасуванням необгрунтованих привілей окремих людей та соціальних груп. Усі професії і види діяльності стають доступними Социальная справедливость /Укр./ - реферат всім. Економічна свобода передбачає відсутність соціальної уніфікації в суспільстві. У тих, хто сьогодні знаходиться на самому низу соціальних сходів, завжди існують шанси і персрективи піднятись вгору. Завдяки цьому майже перед кожною людиною відкриваються можливості прожити повніше і змістовніше життя. Звичайно, у бідного в порівнянні з багатим Социальная справедливость /Укр./ - реферат менші можливості досягнути успіху. Але сущность справи не в цьому, а в самому факті, що кожна людина є господарем своєї долі. Ф. Хайєк відзначив у зв’язку з цим, що при конкуренції у людини, що починає совою кар’єру в бідності, набагато менше шансів досягти багатства, ніж у людини Социальная справедливость /Укр./ - реферат, що одержала у спадщину власність; проте це не тільки можливо, але більш того, конкурентний лад - єдиний, де людина залежить від самої для себя, а не від милості сильних світу цього і де ніхто не може зашкодити її спробам досягти наміченої нею мети [8, с.121].

Ринкова економіка, таким чином, висуває три головні Социальная справедливость /Укр./ - реферат критерії соціальної справедливості:

· скасування привілей, що мали місце в командній економіці;

· затвердження нових принципів розподілу нових доходів і багатств;

· перехід до державної політики, головним завданням якої 100є захист економічних прав і свобод громадян.

Реалізація соціальної справедливості в ринкових умовах

Спроба реалізувати принципи соціальної справедливості в межах командної економіки Социальная справедливость /Укр./ - реферат обернулась для суспільства справжньою несправедливістю. Турбота про людину нерідко тільки проголошувалася; держава забезпечувала населенню гарантовані доходи, але на низькому рівні. Мізерна платня, яку отримував працівник, морально пригнічувала його. Людина в такій ситуації втрачала надію власними силами знайти вихід із скрутного життєвого становища.

У розвинутому ринковому господарстві на основі механізму самоорганізації ринку Социальная справедливость /Укр./ - реферат і ефективного виробництва створюються можливості для забезпечення кожній людині обычного життя.

Ринкові відносини невіддільні від економічної свободи громадян, що відкриває умови для постійного підвищення рівня життя людей. У ринковому господарстві людина сама "турбується" про соціальну справедливість на основі власної незалежності у житті, реалізації своїх економічних прав. Людина закономірно прагне Социальная справедливость /Укр./ - реферат до успіху і благополуччя; досягнення цих цілей власними силами можливе лише в умовах демократії, свободи і ринку.

Реалізація принципу соціальної справедливості в ринкових умовах передбачає диференціацію доходів різних працівників, без цього неможливо створити достатньо сильні стимули до укономічної діяльності. У зв’язку з цим разумеется, що зменшення Социальная справедливость /Укр./ - реферат різниці в доходах пов’язане з популістськими настановами на пріоритет соціального захисту населення, плохо відбиваєтьсяна стимулюванні розвитку виробництва.

Диференціація доходів прямо випливає з ринкових відносин; величину доходів при цьому встановлює конкуренція на ринку продуктів і робочої сили. Держава регулює доходи через систему оподаткування, пом’якшуючи об’єктивно неминучу нерівність в доходах. Діє Социальная справедливость /Укр./ - реферат "известна" формула: "Справедливість - через податки, ефективність - через ринок". Реальність така, що чим вищі доходи найбільш забезпечених верств населення, тим повніше можуть вирішуватись проблеми соціального захисту не достаточноімущих груп суспільства.

Тенденція до вирівнювання доходів 100є реальністю в умовах ринкового соціального господарства з сильними демократичноми традиціями, де багато в Социальная справедливость /Укр./ - реферат чому подолано обмеженість наявного в суспільстві фонду життєвих засобів - предметів споживання і послуг. Навпаки, в тих країнах, де неувязка матеріальних ресурсів і споживчго фонду 100їть гостро, закономірною є тенденція до більшої диференціації доходів як стимулюючого фактору розвитку виробництва. Саме така тенденція свойственна для нинішніх перехідних мозгов в Україні.

Бетран Социальная справедливость /Укр./ - реферат де Жювеналь виділив дві основні передумови, які визначають рівень диференціації доходів: по-перше, різниця в заробітках найбільша там, де найбільш кваліфіковані робітники не мають інших доходів, крім заробітної плати, по-друге, амплітуда доходів виновата бути максимальною там, де найбільші обсяги виробництва на душу населення. Він писав, що в багатих Социальная справедливость /Укр./ - реферат, передових країнах валового національного продукту з лихвою вистачає на те, щоб оплатити працю найбільше і найменше здібних і, можливо, щоб покращити положення останніх. У бідних, відсталих країнах коштів може не вистачити і на належну оплату об’єму послуг, що надаються найбільш обдарованим членам суспільства [9, с. 135].

Уявлення про соціальну справедливість як рівність Социальная справедливость /Укр./ - реферат в доходах більш характерне для неринкових моделей виробництва, або тих, де послаблена дія саморегюлюючих ринкових механізмів. Для мозгов перехідної економіки гранично допустимі відношення рівні доходів повинні бути достатньо відчутними. Тільки на цій основі можна створити необхідні стимули для розвитку національної економіки України.

Реалізація принципу рівних шансів дл кожного Социальная справедливость /Укр./ - реферат індивіда можлива тільки в умовах конкуренції. Завдяки конкуренції людина може дійсно проявити свій талант, нахил і здібності, для досягнення власного благополуччя. В умовах конкуренції ніхто не має якихось особливих привілей і переваг, всі однакові і мають рівні шанси і можливості. Ворожість до тих, хто зміг досягти більшого, у якого Социальная справедливость /Укр./ - реферат кращі здібності, є досить типовою для свойства бідності.

Конкуренція як змагання між людьми дає можливість кожному проявити для себя завдяки реалізації власних здібностей і професіоналізму. Тільки безпосередня діяльність дозволяє вияснити, хто в даний момент сильніший.

Соціальна справедливість і економічна ефективність

Проблеми справедливотсі і несправедливості в ринковій економіці проявляються також Социальная справедливость /Укр./ - реферат через суперечність між економічною ефективністю і соціальною справедливістю. Гловне питання здесь: як зробити ринкові відносини, що формуються ефективними і одночасно справедливими і гідними людини? Адже перерозподіл коштів від добре працюючих робітників до погано працюючих (що здійснюєьться нібито в ім’я досягнення соціальної справедливості і забезпечення всім членам суспільства Социальная справедливость /Укр./ - реферат соціально прийнятого рівня доходів) в дійсності не дає сильного стимулюючого ефекту, гальмує економічний розвиток.

Можна стверджувати, що диференціація доходів (і відповідно матеріальна нерівність) як стимул є в ринковій економіці свого роду соціальною та етичною "платою" за підвищення ефективності виробництва.

Межі диференціації доходів . У перехідному постсоціалістичному суспільстві гостро 100є неувязка Социальная справедливость /Укр./ - реферат чіткого визначення меж диференціації доходів індивіда. Межі диференціації доходів повинні бути такими, щоб по-перше, стимулювати більш ефективну і кваліфіковану діяльність; по-друге, одночасно створювати у менш забезпечених працівників стимули до збільшення особистих доходів: по-третє, не викликати надмірно різкої соціальної нерівності, а отже й соціального невдоволення в Социальная справедливость /Укр./ - реферат суспільстві.

При будь-який суспільно-економічній системі існують об’єктивні обмежувачі рівня диференціації доходів, тобто допустимі межі нерівності доходів у соціальному, економічному й політичному плані. Необхідність диференціації в доходах, з 1-го боку, і наявність об’єктивних обмежувачів нерівності, з другого - реально існуюча соціоекономічна дилема в сучасній економіці України.

Найочевиднішими Социальная справедливость /Укр./ - реферат є соціальні обмежувачі диференціації доходів, пов’язані із зниженням початкового рівня задоволення потреб населення, если бідні люди не можуть задовільнити навіть самі нагальні свої потреби, в той час як заможні живуть у розкоші. Дифереціація доходів неминуче спричиняє гострі проблеми, соціальну та майнову поляризацію людей, що викликає погіршення морально-психологічного Социальная справедливость /Укр./ - реферат клімату в суспільстві, призводить до протистояння соціальних груп.

Реально існують й економічні обмежувачі диференціації доходів, пов’язані із зниженням стимулів до праці у високооплачуваних і частини середньооплачуваних працівників, чисельнисть яких досить значна. У итогі в цих людей зникають перспективи в трудовій та підприємницькій діяльності. У цьому зв’язку уявляється, що Социальная справедливость /Укр./ - реферат навряд чи верно, знімаючи обмеження з рівня доходів меншої частини суспільства, по суті відмовляючи в праві добре заробляти більшій частині суспільства.

Мають місце й политичні обмежувачі диференціації доходів, пов’язані з можливістю загрострення політичної ситтуації в суспільстві, зростанням радикальних настроїв серед малозабезпечених верств населення.

Особи з мінімальними доходами, реально Социальная справедливость /Укр./ - реферат стикаються з відсутністю життєвих перспектив, стають поживним соціальним середовищем для зростання політичного екстремізму і нестабільності в суспільстві.

Визначення меж прийнятої в суспільстві диференціації доходів 100є одним із центральних орієнтирів при проведенні державної соціальної політики (політики регулювання доходів).

Суперечливість між ефективністю і справедливістю

Надії домогтися підвищення матеріального добробуту людей і на цій Социальная справедливость /Укр./ - реферат основі забезпечити більшу справедливість у розподілі доходів грунтуються на перспективах динамічного росту і загального підвищення ефективності суспільного виробництва. Успішно пройти важкий перехідний період можна лише створивши необхідні економічні стимули.

Суперечність між соціальною справедливістю та економічною ефективністю гостро ставить делему банкрутства збиткових підприємств. Немає сумніву, що з точки Социальная справедливость /Укр./ - реферат зору економічної ефективності банкрутство є нормальним явищем. Закриття неефективних підприємств є одним із головних шляхів вирішення проблеми структурної перебудови економіки України. Обмежені можливості бюджету не дозволяють державі взяти на для себя всі борги підприємств-банкрутів. Сьогодні замість того, щоб стимулювати дійсно ефективно працюючі підприємства, величезні бюджетні кошти витрачаються на дотації Социальная справедливость /Укр./ - реферат очевидно неефективним виробництвам.

Проте не можна забувати, що на цих виробництвах працюють люди, для кожного з их закриття рідного підприємства - особиста трагедія, пов’язана з втратою місця роботи і джерела доходів. При розв’язуванні цього раскладного питання доводиться робити надзвичайно вижливий економічний вибір. Здавлось би, що справедливо й надалі підтримувати Социальная справедливость /Укр./ - реферат застарілі й нерентабельні підприємства. Однак такий вибір породжує цілий "букет" економічних заморочек: сильну інфляцію, неякісні товари, неефективне їх виробництво, значне число зайнятих назькоефективною працею робітників, зменшення їх заробітної плати, тошо.

Ще один приклад суперечності між економічною ефективністю і соціальною справедливістю. Ринок спонукає виробників до підвищення ефективності виробництва Социальная справедливость /Укр./ - реферат. Если фірма (підприємство) стикається із труднощами при збуті своєї продукції, вона вимушена проводити технічне переоснащення і реконструкцію виробництва, щоб покращити позиції на ринку. Проте такі входи приводять до вивільнення з виробничого процесу багатьох робітників. Закони ринку жорсткі: не провести модернізацію і реконструкцію виробництва - значить стати неконкурентноспроможним і збанкрутувати. А в итогі Социальная справедливость /Укр./ - реферат постраждають як фірма, так і самі робітники.

Суперечність між економічною ефетктивністю та соціальною справедливістю багатоаспектна. Вона є однією з центральних серед соцекономічних заморочек нашого перехідного суспільства.

Поліпшення стану справ в економіці, підвищення ефективності виробництва означає на ділі забезпечення більшої рівності, більшої безпеки і вищого рівня життя Социальная справедливость /Укр./ - реферат для всіх членів суспільства.

Висновки

У найширшому (самому загальному) розумінні справедливість означає наявність необхідних разумов для обычного цивілізованого розвитку економіки, забезпечення її демократичного нраву, реалізація прав і свобод люлини.

Економічна діяльність людини, її результати, їх спільна оцінка на ринку - ось база соціальної справедливості. Хто ефетивніше працює і діє на Социальная справедливость /Укр./ - реферат ринку, той відповідно і більше отримує доходів.

Соцаільна справедливість відображає спрайняття встановленого і діючого в економіці ладу, як прийнятого, що вірно відбиває інтереси людини, колективів, соціальних груп і всієї нації.

Як правило, видільють три рівні розуміння сутності рівності: "рівність перед Богом", "рівність можливостей (шансів)", і "рівність итогів". Ідея рівності можливостей, як і Социальная справедливость /Укр./ - реферат ідея рівності перед Богом не суперечить принципові свободи. Навпаки, ідея рівності итогів несумісна з свободою.

У ринковій економіці виникають нові критерії соціальної справедливості, скасуванні привілеїв, що мали місце лише в командній економіці, утвердження принципів ринкового розподілу доходів і багатств, реалізація економічної свободи громадян.

Реалізація принципу соціальної справедливості Социальная справедливость /Укр./ - реферат в ринкових умовах передбачає диференціацію доходів різних працівників, без чого неможливо достатньо сильні стимули до економічної діяльності.

Існують об’єктивні обмежувачі рівня диференціації доходів, тобто допустимі межі нерівності доходів в соціальному, економічному і політичному планах. Необхідність диференціації доходів, з 1-го боку, і наявність об’єктивних обмежувачів нерівності з другого, реально існуюча Социальная справедливость /Укр./ - реферат соціоекономічна дилема в сучасній економіці України.

Неувязка справедливості та несправедливості в ринкоівй економіці проявляється також через суперечність між економічною ефективністю і соціальною справедливістю.

Надії домогтися підвищення матеріального добробуту людей і на цій основі забезпечити більшу справедливість при розподілі доходів грунтуються на перспективах динамічного економічного росту загального підвищення ефективності суспільного Социальная справедливость /Укр./ - реферат виробництва. Досягнути того рівня життя, який існував раніше і перевершити його можна шляхом ефективного економічного розвитку і розширення національного виробництва.socialnie-faktori-intellektualnogo-razvitiya.html
socialnie-funkcii-estestvoznaniya.html
socialnie-funkcii-molodyozhi.html